HOTĂRÂREA NR. 17 / 2023 Privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza Hotărârii Consiliului local nr. 207/2022 referitoare la aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor stabilite prin punctaj

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 31.01.2023;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 20/11.01.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1470/13.01.2023;

– Procesul verbal al comisiei  de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe nr. 1/11.01.2023;

– Proiectul de hotărâre privind  lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza Hotărârii Consiliului local nr. 207/2022 referitoare la aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 19/2023;

– Hotărârea Consiliului Local  nr. 207/2022 privind aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  în baza criteriilor  stabilite prin punctaj;

Ținând cont de:

– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. 4 și 5;

– H.G. nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată –  art. 15 alin. (5), (8) și (13);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1: Se aprobă lista de repartizare a unui număr de 2 (două) locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița, situate pe str. Sportivilor bl. J – 1 unitate locativă – ap.17 – apartament cu 2 camere, respectiv pe str. Izvoarelor – 1 unitate locativă: bl. C sc. 2, ap. 14 – apartament cu o cameră, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 207/2022 referitoare la aprobarea listei de priorități în vederea soluționării cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din municipiul Toplița,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Chiria lunară se va calcula după modelul prevăzut în anexa nr. 16, punctul III, litera a) la H.G. nr. 962/2001  privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998 republicată, cu respectarea prevederilor art. 8, alin. (9) şi alin.(91) din Legea nr. 152/1998, în funcţie  din venitul net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni.

Art.3: Se împuterniceşte primarul municipiului Topliţa,  pentru  semnarea contractelor de închiriere.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Toplița prin responsabilul  fondului locativ.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, responsabilului fondului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afișare și  publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.01.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN                   SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                        CIOBANU MIHAI

anexa
Sari la conținut