HOTĂRÂREA NR. 15/2023 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 555/09.01.2023 referitoare la referitoare la procedura închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de 12 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu – în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 35

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2023.

       Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  17/10.01.2023;

– Raportul de specialitate nr.  965/11.01.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării Documentației de atribuire nr. 555/09.01.2023 referitoare la referitoare la procedura închirierii prin licitație publică, a  unei suprafețe de 12 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu  – în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 35;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  17/2023;

– Hotărârea Consiliului local nr. 119/2022 privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de 12 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu  – în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 35;

– CF nr. 51784 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Fișa mijlocului fix – teren cinematograf Călimani, din care rezultă valoarea de inventar a imobilului care face obiectul prezentului proiect, respectiv  66,55 lei/mp;

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 334 – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

          Art.1:  Se aprobă Documentația de atribuire nr. 555/09.01.2023 privind scoaterea la licitație, în vederea închirierii, suprafeței de 12,00 mp, aparținând domeniului public al municipiului Toplița, situat la adresa str. Nicolae Bălcescu – în vecinătatea imobilului cu nr. adm. 35”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.          

Topliţa la, 31.01.2023.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

    CONSILIER –  NEGREA GHEORGHE ALIN              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

AnexaHOT15
Sari la conținut