HOTĂRÂREA NR. 152/2022 Privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 430 mp., rezultată din măsurători, reprezentând spațiu de parcare, situată pe str. Victor Babeș, conform planului de situație întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința ordinară din data de  31.08.2022.

 

Având în vedere:

            – Referatul de aprobare nr.  153/10.08.2022;

– Raportul de specialitate nr. 27415/11.08.2022;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 430 mp., rezultată din măsuratori, reprezentând spațiu de parcare, conform planului de situație întocmit de expert autorizat Ing. Veress Csaba-Attila;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  166/2022;

– Procesul – verbal anexat privind recepţia măsurătorilor în teren și executarea planului de situație pentru imobilul în suprafață de 430 mp., reprezentând spațiu parcare, întocmit de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila;

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29, art. 41 alin .52;

– Ordin ANCPI  nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, modificată – art. 12 , art. 30 și art. 156 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, art. 888 și art. 554;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 , art. 286 alin. 4;

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – poziția nr. 65  (pagina 321);

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”,  art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciara a municipiului Topliţa a suprafeţei de 430 mp.,  rezultată din măsurători, reprezentând spațiu de parcare, situat pe str. Victor Babeș, cu elementele de identificare, conform procesului verbal și a planului de situație întocmit de expert autorizat ing. Veress Csaba Attila,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea întabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplita – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local –  a suprafeţei de 430 mp, precum și pentru luarea măsurilor referitoare la actualizarea inventarului domeniului public al localității.

 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat;
  • direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

 

            Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, celor menţionaţi la art. 2 , OCPI Harghita prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 Topliţa la, 31.08.2022.

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU               SECRETAR  GENRAL UAT

SEVER NICU                                                             CIOBANU MIHAI

Sari la conținut