HOTĂRÂREA NR. 151 / 2022 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct al unităților de învățământ din municipiul Toplița – Sesiunea septembrie 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.08.2022;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  150/04.08.2022;

– Raportul de specialitate nr. 27421/11.08.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea desemnării reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct al  unităților de învățământ din municipiul Toplița –  Sesiunea septembrie 2022;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 164/2022;

– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 3856/02.08.2022., înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 26392/03.08.2022., prin care se solicită desemnarea, până în data de 2 septembrie 2022 a reprezentanților Consiliului local în comisia de evaluare a probei de interviu  din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct al  unităților de învățământ din municipiul Toplița – Sesiunea septembrie 2022;

Ținând cont de:

– Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, modificată – art. 257;

– Ordin nr. 4597/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, modificată – art. 5 – pct. II: Comisiile constituite la nivelul inspectoratelor şcolare – lit. c: Comisia de evaluare a probei de interviu –  pct. 2 lit. c din anexă;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadru l ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin.(7) lit. a,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 : Se aprobă desemnarea următorilor consilieri locali în cadrul comisiilor de evaluare a probei de interviu din cadrul concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct al  unităților de învățământ din municipiul Toplița – Sesiunea septembrie 2022:

  • TUDOR Ionela – consilier local – membru;
  • CALINOVICI Mihai Achim – consilier local – membru supleant.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3 : Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani. Inspectoratului Școlar județean Harghita  prin grija Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  31.08.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                    SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                   CIOBANU MIHAI

Sari la conținut