HOTĂRÂREA NR. 153/2022 Privind aprobarea unei deplasări în străinătate

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 31.08.2022 ;

Având în vedere :

            Referatul de aprobare nr.  157/31.08.2022;

Raportul de specialitate nr.  29090/31.08.2022;

Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea unei deplasări în străinătate ;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  167/2022;

HCL nr. 44/2022 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2022;

Adresa/invitația din partea sectorului XV al localității  Budapesta din Ungria nr. 1/169-2/2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 22482/01.07.2022;

Ținând cont de :

– HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificată – art. 2 lit. a, art. 3;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 225 alin. 4 și 5;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare și normele de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor dispoziţiunilor art. 129 , alin. (l) şi (2), lit.  „e”, alin. (9), art. 139  alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) ,  art. 196 alin. (1)  lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: (1) Se aprobă deplasarea în localitatea Budapesta – sectorul XV, Ungaria a unei delegații formate din 6 persoane, din care 2 consilieri locali, în perioada 15-18 septembrie 2022, pentru a participa la evenimentele organizate cu prilejul întâlnirii autorităților  locale înfrățite.

(2) Conducătorul delegației  va fi primarul sau viceprimarul localității.

Art.2 :  Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport din bugetul local al municipiului Toplița, conform Hcl nr. 44/2022 – capitol 51.02. Autorități publice și acțiuni externe – articol 20.06.02 Deplasări în străinătate, cu respectarea prevederilor legale specifice.

Art.3:       (1) În urma efectuării deplasării aprobate conform art. 1, aleșii locali participanți sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a Consiliului local  o informare despre deplasarea efectuată, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

(2) În cazul nerespectării obligației de la alin. (1)., aleșii locali participanți vor suporta cheltuielile deplasării.

          Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplita prin direcția buget finanțe, personalul din cadrul aparatului de specialitate și consilierii locali  – membri ai delegației.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, membrilor delegației, direcției buget-finanțe şi se afişează pe pagina web a instituţiei: www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  31.08.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – HIRIȘCĂU HORAȚIU                              SECRETAR GENERAL UAT

SEVER NICU                                                                             CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut