HOTĂRÂREA NR. 139/2023 Privind însușirea documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Sportivilor, înscris în CF nr. 50117 Topliţa , nr. cad. 50117-C8

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2023,

Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 141/04.07.2023;

– Raportul de specialitate nr. 25971/04.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea însușirii documentației tehnice de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Sportivilor, înscris în CF nr. 50117 Topliţa , nr. cad. 50117-C8;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 151/2023;

-Documentația tehnică de apartamentare înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 25935/04.07.2023, întocmită de ing.  Veress Csaba Attila;

– Extras CF nr. 50117 Toplița;

Ținând cont de prevederile:

– Ordinului ANCPI nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară – art. 18 lit. ”g”, art. 127 alin. 1, art. 130 alin. 1 lit. ”a”, art. 133-136;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată  – art. 26 alin. 8, art. 27;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129  alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1: Se însușește documentația tehnică nr. 25935/04.07.2023 de apartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în CF nr. 50117 Toplița nr. cad. 50117-C8, situat pe str. Sportivilor, întocmită de ing. Veress Csaba Attila, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  (1) Se aprobă apartamentarea imobilului situat în municipiul Toplița, str. Sportivilor, reprezentând hala de piață și birouri cu dependințe, înscris în CF nr. 50117 Toplița având număr cadastral 50117-C8 și înscrierea în cartea funciară astfel:

  • 50117-C8-U1 – situat în localitatea Toplița, Cartier Centru, str. Sportivilor, jud. Harghita, UAT Toplița, având suprafața utilă de 469,18 mp (hală de piață și birouri cu dependințe);
  • 50117-C8-U2 – situat în localitatea Toplița, Cartier Centru, str. Sportivilor, jud. Harghita, UAT Toplița, având suprafața utilă de 35,92 mp (hală).

             (2) Formalitățile necesare privind înscrierea în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului conform alin. 1, se vor efectua prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița. 

Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma apartamentării imobilului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  31.07.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN            SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut