HOTĂRÂREA NR. 140/2023 Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2023 referitoare la trecerea imobilului – teren în suprafață de 2314 mp., înscris în CF nr. 56646 Toplița, nr. topografic 679/2/2/2, situat în municipiul Toplița, din proprietatea Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2023.

 

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare. 144/10.07.2023;
  • Raportul de specialitate nr. 26530/10.07.2023;
  • Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2023 referitoare la trecerea imobilului – teren în suprafață de 2314 mp., înscris în CF nr. 56646 Toplița, nr. topografic 679/2/2/2, situat în municipiul Toplița,  din proprietatea Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița;
  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr. 152/2023;
  • Extrasul de Carte Funciară nr. 56646 Toplița;
  • Procesul verbal nr. 26320/06.07.2023 încheiat de către expert ing. Veress Csaba-Attila, cu ocazia recepției măsurătorilor în teren și executarea planului de situație;

 

În temeiul prevederilor:

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 285 lit. a, art. 286 alin. 1 si alin. 4, art. 287 lit. b, art. 290.;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și actualizată – art. 4 lit. m și art. 27 alin. 1 si alin. 2;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată – art. 858-862, art. 863 lit. f,  art. 888  și art. 551, art. 552, art. 554 și art. 557 alin. 2;

– Legea nr. 18/1991- Legea fondului funciar, republicată și modificată  – art. 36 alin. 1 coroborat cu art. 26;

            – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit.c , art. 139 alin. 2 coroborat cu art. 5 lit. dd, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2023 referitoare la  trecerea imobilului – teren în suprafață de 2314 mp., înscris în CF nr. 56646 Toplița, nr. topografic 679/2/2/2, situat în municipiul Toplița,  din proprietatea Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița, după cum urmează:

– După alin. 1 art. 1 se introduce un nou alineat, alin. 2 cu următorul cuprins:

               Art.1 (…)

                         (2) Imobilul în suprafață totală de 2314 mp. descris la alin. 1, în prezent este compus din două imobile, cu suprafața de 1019 mp., respectiv 1295 mp., conform descrierii ce rezultă din Procesul verbal nr. 26320/06.07.2023 întocmit de către expert ing. Veress Csaba-Attila, care constituie anexă la prezenta.       

Art.2:  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 126/2023 referitoare la  trecerea imobilului – teren în suprafață de 2314 mp., înscris în CF nr. 56646 Toplița, nr. topografic 679/2/2/2, situat în municipiul Toplița,  din proprietatea Statului Român – administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Toplița în domeniul public al municipiului Toplița și administrarea operativă a Consiliului Local al municipiului Toplița, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3:  Cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii se însărcinează Primarul localității, prin: Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița,  Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcției Buget- Finanțe din cadrul Primariei Municipiului Toplita, BCPI Toplita- OCPI Harghita prin grija Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului  și se face publică prin afișarea pe pagina de internet www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 31.07.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN            SECRETAR GENERAL UAT Toplița

                                                                                                       CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut