HOTĂRÂREA NR. 138/2023 Privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local nr. 69/2023 referitoare la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 15229/11.04.2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de 21.07.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  158/20.07.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 27700/20.07.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modifiarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 69/2023 referitoare la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 15229/11.04.2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local nr. 150/2023;

– Clarificările solicitate de către MDLPA prin intermediul platformei online: investitii.mdlpa.ro nr. 13136/18.07.2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2022 privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora;

– Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023;

– Contractul de finanțare nr. 146090/2022;

Ținând cont de:

– OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, modificată;

– HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

– Ordin MDLPA nr. 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 – Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale;

– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată – art. 5 alin. 1, lit. b, lit i, alin. 2, art. 9;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. k, p, art. 139 alin. (3) lit. a, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local nr. 69/2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții nr. 15229/11.04.2023 și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, după cum urmează:

  1. La art. 2, după alin. 1 se introduce un nou alineat, alin. 2, cu următorul cuprins:

            (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici centralizați aferenți obiectivului de investiții „Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din municipiul Toplița – lot 2”, conform anexei nr. 3. 

Art.2. Anexa privind indicatorii tehnico-economici centralizați face parte integrantă din prezenta.

Art.3.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local nr. 69/2023 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, biroul investiții, achiziții, programe.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, direcţiei buget – finanţe, biroului investiții, achiziții, programe, direcției de urbansim și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului. 

Toplița, la 21.07.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

ITE Lot 2 Toplita

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut