HOTĂRÂREA NR. 130 / 2022 Privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2022 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data 15 iulie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 137/13.07.2022;

Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 24068/13.07.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2022 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 139/2022;

– Cererile și actele justificative necesare depuse de către solicitanții de locuințe ;

– Procesul verbal nr. 5/12.07.2022 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– HCL nr. 82/2022 privind aprobarea Regulamentului referitor la modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor sociale și de necesitate, administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița, pentru anul 2022;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 42 și 43;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 11, art. 21;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă lista anuală cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2022 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local, conform anexei, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: Comisia de repartizare a locuințelor sociale si de necesitate și Responsabilul fondului locativ al municipiului Topliţa din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, se aduce la cunoştinţă prin afișare și publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 15.07.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                                                                            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

PV 5 new

Sari la conținut