HOTĂRÂREA NR. 131/2022 Privind rectificarea bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022 cu suma de 9.155,69 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data 19 iulie 2022,

Având în vedere:

– Referat de aprobare nr. 133/11.07.2022;

– Raportul de specialitate nr. 23513/11.07.2022 al direcţiei buget-finanţe;

– Raportul de specialitate nr. 24536/18.07.2022 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiect de hotărâre privind propunerea rectificării bugetului general al Municipiului Toplița pentru anul 2022

cu suma de 10.155,69 mii lei;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 142/2022;

– Amendamentul formulat și aprobat în cadrul ședinței, conform căruia s-a diminuat la partea de venituri și cheltuieli cu suma de 1.000 mii lei, astfel:

– la partea de venituri: Cap. 35.02.50 – Alte amenzi, penalități și confiscări – 1.000,00 mii lei;

– la partea de cheltuieli – Titlul Bunuri și servicii : Cap. 61.02.03.04 – Poliția Locală – 25,00 mii lei ;

Cap. 67.02 – Cultură – 190,00 mii lei;

Cap. 70.02.06 – Iluminat – 150,00 mii lei;

Cap. 74.02.05.01 – Salubritate – 250,00 mii lei;

Cap. 84.02.03.03 – Străzi – 385,00 mii lei.

– Contractul de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă nr. 701/04.05.2022 ;

– Contractul pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora nr. 3952/29.03.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 11071/04.04.2022;

Ținând cont de:

– Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata – art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 47, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”, alin. 2, art. 26, art. 49 alin. 7;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată şi actualizată;

– Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 ;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021 ;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1: Se aprobă  rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2022, prin majorare cu suma de 9.155,69 mii lei , atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, viramente interne, lista de investiții, conform anexelor nr. 1 și 2, astfel:

Anexa 1 –  pentru Bugetul Local = influență = + 6.680,69 mii lei – viramente interne, lista de investiții, astfel:

  1. Veniturile se majorează cu 6.680,69 mii lei

  2. Cheltuielile se majorează cu 6.680,69 mii lei.

Anexa 2 –  pentru Bugetul Instituțiilor Publice Venituri Proprii si Subvenții= influență = + 2.475,00 mii lei – viramente interne, lista de investiții, astfel:

  1. Veniturile se majorează cu 2.475,00 mii lei

  2. Cheltuielile se majorează cu 2.475,00 mii lei.

Art.2: Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa, prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.4: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului – Judeţul Harghita, Primarului localităţii,  AJFP Harghita/DGRFP Braşov şi ordonatorilor terţiari de credite prin grija Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi se publică pe pagina web a municipiului.,

Topliţa la 19.07.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                                                                               SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Anexa rectificativ 1 - Hcl 131-2022

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut