HOTĂRÂREA NR. 129/2022 Privind aprobarea însușirii documentației tehnice de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 57061 Topliţa , nr. cad. 57061

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 15.07.2022,

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 136/13.07.2022;

– Raportul de specialitate nr. 24139/14.07.2022;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea însușirii documentației tehnice de dezlipire și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 3, înscris în CF nr. 57061 Topliţa , nr. cad. 57061;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 138/2022;

-Documentația tehnică de dezlipire înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr, 23441/08.07.2022, întocmită de ing. Veress Csaba Attila;

Tinând cont de prevederile:

– Ordinului ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare – art. 23 lit. ”e”, art. 79 alin. 3 lit. ”b”, art. 132 alin. 1, art. 135 alin. 1 lit. ”a”;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată – art. 27;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

In temeiul art. 129 alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se însușește documentația tehnică nr. 23441/08.07.2022 de dezlipire și înscrierea în cartea funciară a imobilului înscris în CF nr. 57061 Toplița, situat pe str. Victor Babeș nr. 3, întocmită de ing. Veress Csaba Attila, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: (1) Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș nr. 3 în 3 (trei) parcele și înscrierea în cartea funciară, astfel:

  • 59432 – localitatea Toplița, str. Victor Babeș nr. 3, județ Harghita, UAT Toplița, având suprafața măsurată de 1695 mp;

  • 59433 – localitatea Toplița, str. Victor Babeș nr. 3, județ Harghita, UAT Toplița, având suprafața măsurată de 9995 mp;

  • 59434 – localitatea Toplița, str. Victor Babeș nr. 3, județ Harghita, UAT Toplița, având suprafața măsurată de 655 mp.

(2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea în cartea funciară a parcelelor rezultate în urma dezlipirii imobilului conform alin. 1, acestea urmând a fi efectuate prin grija Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a unităților individuale rezultate în urma dezlipirii imobilului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la, 15.07.2022.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                                                  SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut