HOTĂRÂREA NR. 128/2022 Privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de 14,60 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 35

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2022.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 131/28.06.2022;

Raportul de specialitate nr. 21977/28.06.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de 14,60 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 35;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 136/2022;

– Solicitarea doamnei Ionela Tudor – psiholog clinician, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 14669/29.04.2022;

– CF nr. 51784 Toplița – imobil aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Fișa mijlocului fix – clădire cinematograf Călimani, din care rezultă valoarea de inventar a imobilului care face obiectul prezentului proiect , respectiv 2451,55 lei/mp;

Ținând cont de:

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – secțiunea a IV – Închirierea bunurilor proprietate publică art. 332 – 333 – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 1777 și urm.;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c , alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de 14,60 mp., aflat în domeniul public al municipiului Toplița, în următoarele condiții:

1. imobilul în suprafață de 14,60 mp., reprezentând spațiu birou este înscris în domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 51784 Toplița, este situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – la parterul imobilului Cinematograf Călimani, conform planului de situație anexat;

2. conform fișei mijlocului fix, valoarea de inventar a imobilului – clădire este de 2.468.092,29 lei, respectiv 2451,55 lei/mp;

3. destinația bunului care face obiectul închirierii: activități administrative;

4. durata închirierii : 5 ani;

5. prețul minim al închirierii : 10 lei/mp/lună.

Art.2 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Toplița prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut