HOTĂRÂREA NR. 124/2022 Privind prelungirea duratei dreptului de închiriere asupra terenului în suprafaţă de 20 mp. – LOT nr. 20, situat în Municipiul Toplita , str. Sportivilor, Piața de zi – Bazar – conform contractului de închiriere nr. ad. 8392/30.06.2017 încheiat cu Puskas Ioana

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iunie 2022;

Având în vedere următoarele :

– Referat de aprobare nr. 119/07.06.2022;

– Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 19442/07.06.2022.

– Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei dreptului de închiriere asupra terenului în suprafaţă de 20 mp. – LOT nr. 20, situat în Municipiul Toplita , str. Sportivilor, Piața de zi – Bazar – conform contractului de închiriere nr. ad. 8392/30.06.2017 încheiat cu Puskas Ioana;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 132/2022;

– Prevederile art. III din contractul de închiriere nr.ad. 8392/30.06.2017, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 98/2017;

– Titlul V, Cap.1, art. 108, lit.”c”, art. 287 lit. ”b”, art. 297 alin. 1 lit. ”c”, art. 332 și urm. din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Cererea de prelungire a contractului de închiriere nr. 17220/18.05.2022;

– Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei dreptului de concesiune la contractul nr. 8524/18.07.2012, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data scadentă a contractului, respectiv 18.07.2022.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 8524/18.07.2012 rămân în vigoare şi aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița, prin Direcţia urbanism și Direcţia buget-finanţe.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la, 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                              SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut