HOTĂRÂREA NR. 123/2022 Privind modificarea alin 1. al art. 1 din cadrul Hotărârii Consiliului local nr. 80/2022 referitoare la aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Nicolae Bălcescu, Bl.F,sc.6, Ap.2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.06.2022.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 121/14.06.2022;

Raportul de specialitate nr. 20565/17.06.2022;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea alin 1. al art. 1 din cadrul Hotărârii Consiliului local nr. 80/2022 referitoare la aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str.Nicolae Bălcescu, Bl.F,sc.6, Ap.2 şi stabilirea chiriei lunare, doamnei Gliga Ioana – medic specialist angajat în cadrul Spitalului Municipal Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 131/2022;

– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 7472/20.05.2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 17851/824.05.2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 163/2019 privind aprobarea schimbării statutului de locuință închiriată în locuință der serviciu a apartamentului situat în municipiul Toplița, str.Nicolae Bălcescu,bl.F,sc.6,ap.2;

– Cererea nr. 12670/13.04.2022 a doamnei dr.Gliga Ioana- medic specialist în cadrul Spitalului municipal Toplița, prin care solicită repartizarea locuinței de serviciu situată în str.N.Bălcescu,bl.F,sc.6,ap.2;

– Contractul individual de muncă nr. 1205/06.04.2022 încheiat între Spitalul Municipal Toplița și Gliga Ioana-medic specialist, pe perioadă nedeterminată;

– Adeverința emisă de Spitalul Municipal Toplița nr. 4152/13.04.2022;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă modificarea alin. 1 al art. 1 din cadrul Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2022, care va avea următorul cuprins:

Art. 1: (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinţei de serviciu situată la adresa str. Nicolae Bălcescu, Bl.F, sc.6, Ap.2, doamnei Gliga Ioana – medic specialist în cadrul Spitalului Municipal Toplița – pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părți, începând cu data de 08.04.2022.”

Art.2 : Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 80/2022 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează municipiul Toplița prin: responsabilul cu administrarea spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiu locativ, doamnei dr. Gliga Ioana – medic specialist prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                                                                        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut