HOTĂRÂREA NR. 122/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9682/27.05.2019 încheiat cu Bobric Marcel-Valentin Întreprindere Individuală

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2022,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 129/22.06.2022;

– Raportul de specialitate nr. 21283/22.06.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr. 9682/27.05.2019 încheiat cu Bobric Marcel-Valentin ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 130/2022;

– Cererea nr. 17434/20.05.2022 a domnului Bobric Marcel-Valentin;

– Contractul de închiriere pajiști nr. 9682/27.05.2019;

– Sentința civilă nr. 590/08.06.2021, definitivă la data de 19.01.2022 prin respingerea recursului (Decizia nr. 29/R/19.01.2022 a Curții de Apel Tg. Mureș), pronunțată de Tribunalul Harghita în dosarul nr. 912/96/2020;

– Adresa compartimentului juridic nr. ad. 20785/22.06.2022;

Ținând cont de :

– Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1243;

– Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, modificată – art. 24 alin. 1;

– O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4,

H O T Ă R Ă Ş T E :

  Art.1: Se aprobă modificarea obiectului contractului de închiriere pajiști nr. 9682/2019, în sensul diminuării suprafeței închiriate de la 58,20 ha la 35,42 ha, astfel modificându-se prețul închirierii de la 40.740 lei/an la 24.794 lei/an.

Art.2: Modificările aprobate la art. 1 vor face obiectul unui act adițional la contractul de închiriere pajiști nr. 9682/27.05.2019 și vor opera cu data de 20.01.2022.

(2) Prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul Primăriei municipiului Toplița se va proceda la predarea-primirea suprafeței de pășune cu care s-a diminuat obiectului contractului inițial.

Art.3: Celelalte clauze ale contractului de închiriere pajiști nr. 9682/2019, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.4: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Direcția buget-finanțe și compartimentul juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita.

        Art.5: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 4, Domnului Bobric Marcel-Valentin prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa, la 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                                                                       SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                                          CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut