HOTĂRÂREA NR. 125/2022 Privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 57.300 lei, a apartamentului compus din două camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Gării, bl. A, sc.2, parter, ap.6, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iunie 2022,

– Referatul de aprobare nr. 118/06.06.2022;

Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19363/07.06.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 57.300 lei, a apartamentului compus din două camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Gării, bl. A, sc.2, parter, ap.6, către chiriașul Petruț Irimie,

în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 133/2022;

– Cererea domnului Petruț Irimie înregistrată cu nr. 17234/18.05.2022, prin care solicită cumpărarea locuinței situate în municipiul Toplița, str. Gării, bl. A, sc. 2, ap. 6., ocupată în baza contractului de închiriere nr. 15190/29.10.2018, încheiat între Municipiul Toplița și Petruț Irimie;

– Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat – Ec. Stoicescu Vlad, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 17461/20.05.2022;

Ținând cont de:

Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată și modificată – art. 1 si art. 16 ;

Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2013 privind aprobarea vânzării locuinţelor administrate şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa – anexa nr. 1, poziţia nr. 16;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q, art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Consiliul Local ia act de cererea domnului Petruț Irimie, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu nr. 17234/2022, prin care solicită cumpărarea apartamentului compus din două camere și dependințe, situat în municipiul Toplița, str. Gării, bl. A, sc. 2 ap. 6.

Art.2 : Se aprobă preţul de vânzare în cuantum de 57.300 lei, a apartamentului compus din două camere și dependințe, construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Gării, bl. A, sc. 2, ap. 6, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Ec. Stoicescu Vlad și înregistrat sub nr. 17461/20.05.2022.

Art.3: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia buget – finanţe ;

  • serviciul impozite și taxe;

  • compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, domnului Petruț Irimie, SC Civis Harghita SA prin grija compartimentului spațiul locativ în vederea încheierii contractului de vânzare – cumpărare şi se publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut