HOTĂRÂREA NR. 116/2022 Privind aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 20,40 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, pentru desfăşurarea activităţii Cabinetului parlamentar –Victor Negrescu – Membru al Parlamentului European, pe durata mandatului din legislatura 2019-2024, începând cu data de 01.07.2022.

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința ordinară din 30.06.2022,

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare nr. 123/16.06.2022;

– Raportul de specialitate al direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub nr. 20751/20.06.2022;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 20,40 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, pentru desfăşurarea activităţii Cabinetului parlamentar –Victor Negrescu – Membru al Parlamentului European, pe durata mandatului din legislatura 2019-2024,

începând cu data de 01.07.2022.;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 123/2022;

– Cererea Cabinetului Europarlamentar Victor Negrescu nr. 46248/08.12.2021;

– Regimul juridic al imobilului: domeniul public al localităţii, înscris în CF nr. 51784 Toplița;

– Legea nr. 96/2006 – art. 40 alin. (1) , privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată și actualizată ;

– Art. 108 lit.c, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. ”b”, cap. III din OUG nr. 57/2019 – codul administrativ, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată – art. 28 alin. 3;

– Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată și modificată – art. 1 alin. 3;

-Decizia Parlamentului European din 28.09.2005 de adoptare a Statutului deputaților în Parlamentul European (2005/684/CE) – art. 20 alin. 3;

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin. (1) şi (2) lit. „c”, alin. (6) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă închirierea, fără licitaţie publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 20,40 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița pentru desfăşurarea activităţii Cabinetului Parlamentar al domnului Victor Negrescu – membru al Parlamentului European, pe durata mandatului din legislatura 2019-2024, începând cu data de 01.07.2022, conform planului de situaţie anexat.

Art.2: Se aprobă chiria aferentă spaţiului menţionat la art. 1 în sumă de 10 lei/mp/lună.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin direcţia de urbansim și direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Domnului Victor Negrescu – Membru în Parlamentul European prin grija direcției de urbanism și amenjarea teritoriului, celor de la art. 3, serviciului impozite și taxe şi se afişează pe pagina web a instituţiei – www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL,

CONSILIER – COMAN IONEL                                                                                  CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut