PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117/2022 Privind aprobarea contului anual al execuţiei bugetare la partea de venituri / cheltuieli a bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2021

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 128/21.06.2022;

– Raportul de specialitate nr. 21295/22.06.2022 al direcţiei buget-finanţe;

Luând în considerare:

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată – art. 8 lit. ”c”, art. 57 alin. 1 ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată ;

Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă contul anual al execuţiei bugetare la partea de venituri / cheltuieli a bugetului general al UAT Municipiul Topliţa pentru exerciţiul financiar 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta, având următoarea structură :

Secţiunea 1 – BL venituri planificate = 43.130.090,00 lei încasări realizate în sumă de 41.127.774,00 lei şi la partea de cheltuieli planificate = 46.182.350 ,00 lei , plăţi efectuate 39.098.362,00 lei, defalcate în execuţia cuprinsă în raporul – anexă la prezenta.

Sectiunea 2 – BIP activităţi finanţate integral din venituri proprii şi subvenții – venituri planificate 46.163.680,00 lei – realizat 42.984.845,00 lei, iar la secţiunea de cheltuieli planificate 48.774.730,00 lei – realizat 39.382.570,00 lei.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Toplita , prin direcţia Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita , Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplita la 22.06.2022.

         INITIATOR,                                                                                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR – Ing. OLARIU DUMITRU                                                                    SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

                                                                                                                                     Întocmit, Bajko Krisztina – consilier juridic

Anexe 117

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut