PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117/2022 Privind aprobarea contului anual al execuţiei bugetare la partea de venituri / cheltuieli a bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2021

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 128/21.06.2022;

– Raportul de specialitate nr. 21295/22.06.2022 al direcţiei buget-finanţe;

Luând în considerare:

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată – art. 8 lit. ”c”, art. 57 alin. 1 ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată ;

Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă contul anual al execuţiei bugetare la partea de venituri / cheltuieli a bugetului general al UAT Municipiul Topliţa pentru exerciţiul financiar 2021, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta, având următoarea structură :

Secţiunea 1 – BL venituri planificate = 43.130.090,00 lei încasări realizate în sumă de 41.127.774,00 lei şi la partea de cheltuieli planificate = 46.182.350 ,00 lei , plăţi efectuate 39.098.362,00 lei, defalcate în execuţia cuprinsă în raporul – anexă la prezenta.

Sectiunea 2 – BIP activităţi finanţate integral din venituri proprii şi subvenții – venituri planificate 46.163.680,00 lei – realizat 42.984.845,00 lei, iar la secţiunea de cheltuieli planificate 48.774.730,00 lei – realizat 39.382.570,00 lei.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Toplita , prin direcţia Buget – Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita , Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Toplita la 22.06.2022.

         INITIATOR,                                                                                                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR – Ing. OLARIU DUMITRU                                                                    SECRETAR GENERAL UAT CIOBANU MIHAI IULIAN

                                                                                                                                     Întocmit, Bajko Krisztina – consilier juridic

Anexe 117

Sari la conținut