HOTĂRÂREA NR. 115/2022 Privind aprobarea Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița pentru anul 2022

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iunie 2022,

Având în vedere :

 • Referatul de aprobare nr. 117/06.06.2022;

 • Raportul de specialitate nr. 19231/06.06.2022;

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița pentru anul 2022;

 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 122/2022;

 • Anunțul public nr. 19232/06.06.2022;

 • Legea 350/2005 – privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată ;

 • Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfășurarea activității de turism in Romania, cu modificările si completările ulterioare;

 • Ordonanța Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată ;

 • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si actualizata – art.25 lit f;

 • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare ;

 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată ;

 • OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare ale programelor și proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2022 privind aprobarea Bugetului local pe anul 2022 – capitol 87.02.04 – articol 59.11 Asociații și fundații – 100.000 lei;

 • Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit, d, alin. (7) lit. s, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ .

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă „Programul anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița ”, pe anul 2022, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2: Se aprobă Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul „Programul anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița ”, pe anul 2022 conform anexei nr. 2 la prezenta.

Art.3: Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă care se va încheia în cadrul „Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița ”, pe anul 2022, conform Anexei nr. 3 la prezenta.

Art.4: Se aprobă bugetul „Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița ”, pe anul 2022 în sumă de 100.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Toplița nr.44/2022 privind aprobarea Bugetului General Al Municipiului Toplița pe anul 2022, Capitol: 87.02.04 – art. 59.11 Asociații si fundații.

Art. 5: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru numirea, prin dispoziție, a comisiei de evaluare/selecție și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru proiectele depuse în cadrul „Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița cu asociațiile si fundațiile cu activitate de turism din Municipiul Toplița ”, pe anul 2022, conform legii.

Art.6: Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta.

Art.7: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Municipiului Toplița prin : Direcția Buget – Finanțe, Biroului dezvoltare, investiții, achiziții publice, programe, proiecte din cadrul Primăriei Municipiului Toplița și comisiile de evaluare/selecție respectiv de contestații.

Art.8: Prezenta se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei la avizier şi pe site-ul www.primariatoplita.ro, categoria anunţuri.

Toplița, la 30.06.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                  SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa 115

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut