HOTĂRÂREA NR. 110/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 18666/16.06.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centru Wellness, Cinematograful „Călimani”, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 23.06.2021,

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 110/14.06.2021.

– Raportul de specialitate nr. 18715/16.06.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu;

– Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 18666/16.06.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centru Wellness, Cinematograful „Călimani”, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică

– Raport de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 111/2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului general al municipiului Topliţa pentru anul 2021;

Ținând cont de:

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7 alin. 2, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;
  • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

–      Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, modificată;

  • Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
  • HCL nr. 154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale
  • Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

           În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                  În temeiul dispoziţiunilor art. 129  alin. (1),  alin. (2)  lit. b si lit. d, alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n , art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 18666/16.06.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de curățenie pentru Băile Banffy Toplița – Centru Wellness, Cinematograful „Călimani”, Casa de Cultură a Municipiului Toplița și Centrul Național de Informare Turistică”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul prin: Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu şi Directia buget finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget finanţe, Biroului  investiţii, şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

 

Toplița la, 23.06.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                          CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – DOBREAN OLGA-ANA          SECRETAR GENERAL UAT                                                                                                  CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut