HOTĂRÂREA NR. 106/2023 Privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1153 mp., rezultată din măsurători, reprezentând teren în intravilan, situată pe str. Dealului, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de expert autorizat Cotfas Victor

Consiliul Local al Municipiului Toplita în ședința ordinară din data de  29.05.2023.

Având în vedere:

               – Referatul de aprobare nr.  119/18.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 20185/18.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1153 mp., rezultată din măsurători, reprezentând teren în intravilan,  situată pe str. Dealului, conform planului de amplasament și delimitare întocmit de expert autorizat Cotfas Victor;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 117/2023;

– Planul de amplasament și delimitare anexat privind imobilul în suprafață de 1153 mp. – teren neîmprejmuit în intravilan, cu suprafața măsurată de 1153 mp., întocmit de expert autorizat Cotfas Victor;

– HG nr. 1351/2001 atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita – anexa nr. 9  – pozițiile nr. 64 (pagina 320) și 66  (pagina 321);

– Legea nr. 7/1996 Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 24, art. 28, art. 29, art. 41 alin .5;

– Ordin ANCPI  nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – art. 7, art. 25 și art. 153 alin. 4 din anexă;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare – Titlul VI – proprietatea publică, Titlul VII – cartea funciară, art. 885 alin. 1, art. 888 și art. 554;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – art. 286 alin. 4 ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”,  alin. (6) lit „c”, alin. (7) lit. „m”, , art. 139 alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin 4 din Oug nr. 57/209 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: (1) Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 1153 mp.,  rezultată din măsurători, reprezentând teren neîmprejmuit în intravilan, cu suprafața măsurată de 1153 mp., cu elementele de identificare, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit de expert autorizat Cotfas Victor, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

(2) Autoritatea executivă, prin structurile sale specializate va face demersurile necesare în vederea intabulării şi înscrierii în Cartea Funciară a Municipiului Toplița – domeniul public al municipiului Toplița, administrarea operativă a Consiliului local – a imobilului conform alin. (1), precum și pentru luarea măsurilor referitoare la actualizarea inventarului domeniului public al localității.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, Primarul municipiului Topliţa prin: direcţia de urbanism – administrarea domeniului public şi privat și direcţia buget-finanţe  din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

           Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, celor menţionaţi la art. 2 , OCPI Harghita – BCPI Toplița prin grija Direcţiei urbanism – Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 29.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA          SECRETAR  GENRAL UAT– CIOBANU MIHAI

HOT106 -ANEXA

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut