HOTĂRÂREA NR. 105/2023 Privind aprobarea punerii la dispoziția SC Electro Line SRL a unei suprafețe de teren de 375 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Sportivilor pentru realizarea investiției: ”Alimentarea cu energie electrică a ”Hazard Exim” SRL, str. Miron Cristea, nr. 2/B” – beneficiar Hazard Exim SRL

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023.

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 115/15.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 19861/16.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția SC Electro Line SRL a unei suprafețe de teren de 375 mp. din Domeniul Public al Municipiului Toplița, situat în strada Sportivilor pentru realizarea investiției: ”Alimentarea cu energie electrică a ”Hazard Exim” SRL, str. Miron Cristea, nr. 2/B” – beneficiar Hazard Exim SRL;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 116/2023;

– Certificatul de Urbanism nr. 221/2022 emis de Primăria municipiului Toplița în scopul realizării investiției ” Alimentarea cu energie electrică a ”Hazard Exim” SRL, str. Miron Cristea, nr. 2/B

– Extras de carte funciară nr. 55114 Toplița – str. Sportivilor, aflat în domeniul public al municipiului Toplița;

– Cererea Electro Line  SRL înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 18107/04.05.2023;

– Memoriul tehnic întocmit pentru proiectul: ”Alimentarea cu energie electrică a ”Hazard Exim” SRL, str. Miron Cristea, nr. 2/B”, întocmit de SC ELECTRO LINE S.R.L.;

– Plan de încadrare în zonă – scara 1:1000 ;

– Plan de amplasament situația existentă – scara 1:1000;

– Plan de amplasament situație proiectată – scara 1:1000;

În temeiul prevederilor:

-art.7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată;

-art.1, art.2 alin.(21) lit.e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-art. 20 alin. (3) lit. b) din anexa la Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 123/2012 – Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificări și completări ulterioare – art. 12 alin. (1), (2) lit. a, art. 51 alin. (2);

– HCL nr. 18/2014 pentru  aprobare a  Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică / privată a municipiului Topliţa  în vederea instalării,întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a  elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură , precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129, alin. (1) şi (2), lit. „c”, alin. 6 lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”g” coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1: (1) Se aprobă acordarea dreptului de uz asupra imobilului – teren în suprafață de 375 mp,  aparținând Domeniul Public al Municipiului Toplița situat în str. Sportivilor, pentru realizarea investiției: ”Alimentarea cu energie electrică a ”Hazard Exim” SRL, str. Miron Cristea, nr. 2/B”, conform Memoriului tehnic întocmit de SC Electro Line SRL, anexat prezentei.

(2) Pe durata executării  investiției de la alin. (1), suprafața de 375 mp. se pune la dispoziția executantului lucrării de investiții, respectiv SC Electro Line SRL – societate comercială licențiată în domeniul energiei, beneficiarul investiției fiind  Hazard Exim SRL.

(3) Din suprafața totală pusă la dispoziție, conform alin. 2, se aprobă ocuparea definitivă a unei suprafețe de 2 mp., necesară pentru executarea  fundației firidei nou proiectate. 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a Hotărârii se însărcinează primarul localității, prin: Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Toplița; Instituției Prefectului județului Harghita; Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, Spațiu locativ, Administrarea Domeniului Public și Privat a Localității și SC Electro Line SRL prin grija Direcției de urbanism. 

Topliţa la,  29.05.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA         SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut