HOTĂRÂREA NR. 104/2023 Privind însușirea documentației tehnice de reapartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 10, înscris în CF nr. 51628-C1 Topliţa, nr. cad. 51628-C1

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2023,

Având în vedere:

-Referatul  de aprobare nr. 117/18.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 20075/18.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de reapartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului situat pe str. Victor Babeș nr. 10, înscris în CF nr. 51628-C1 Topliţa, nr. cad. 51628-C1;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 115/2023;

-Documentația tehnică de apartamentare înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 20065/18.05.2023, întocmită de ing. Veress Csaba Attila;

– Hotărârea Consiliului local nr. 190/2009 privind aprobarea planului de amplasament şi delimitare  a imobilului – teren + construcţie –  în  suprafaţă totală  de 1980 mp., înscris în CF nr. 1510 Topliţa, nr. topografic 826, 847, 838, 832/2, 834/2, 837, situat în municipiul Topliţa, str. Victor Babeş  nr. 10, reprezentând Policlinica veche  – cabinete medicale şi întabularea acestuia în domeniul privat al municipiului Topliţa  – administrarea operativă a Consiliului Local Topliţa;

– Extras CF nr. 51628-C1 Toplița;

Ținând cont de prevederile:

– Ordinului ANCPI nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – art. 18 lit. ”1”, art. 26, art. 126 lit. ”b”, art. 140-147;

– Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată  – art. 26 alin. 8, art. 27;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul art. 129  alin. 2 lit. c și alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196, art. 196 alin.1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1: Se însușește documentația tehnică nr. 20065/18.05.2023 de reapartamentare și înscriere în cartea funciară a imobilului înscris în CF nr. 51628-C1 Toplița, nr. cadastral 51628-C1, situat pe str. Victor Babeș nr. 10, întocmită de ing. Veress Csaba Attila, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

Art.2:  (1) Se aprobă reapartamentarea imobilului situat în municipiul Toplița, str. Victor Babeș nr. 10, înscris în CF nr. 51628-C1 Toplița având număr cadastral 51628-C1, aflat în domeniul privat al municipiului Toplița și înscrierea în cartea funciară, în urma căreia rezultă următoarele modificări:

 – Înregistrarea următoarelor unități individuale:

  1. 51628-C1-U26 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 10, având suprafața utilă de 50,52 mp, având categoria de folosință ”Construcții industriale și edilitare”, reprezentând cabinet;
  2. 51628-C1-U27 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 10, având suprafața utilă de 44,13 mp, având categoria de folosință ”Construcții industriale și edilitare”, reprezentând cabinet;
  3. 51628-C1-U28 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 10, având suprafața utilă de 20,20 mp, având categoria de folosință ”Construcții industriale și edilitare”, reprezentând birou.

          – Ștergerea din configurația construcției a următoarei unități individuale:

  1. 51628-C1-U10 – UAT Toplița, localitatea Toplița, județ Harghita, str. Victor Babeș nr. 10, având suprafața utilă de 114,85 mp, având categoria de folosință ”Construcții industriale și edilitare”, reprezentând locuință de serviciu.

                  (2) Formalitățile necesare în urma reapartamentării imobilului conform alin. 1 se vor efectua prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița. 

Art.3: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii/ștergerii în/din cartea funciară a unităților individuale, așa cum rezultă în urma reapartamentării imobilului.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Direcția Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cât și Direcției Buget – Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale, Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița  prin grija Direcției de urbanism și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  29.05.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA            SECRETAR GENERAL – CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut