HOTĂRÂREA NR. 99/2023 Privind aprobarea participării UAT – Municipiul Toplița la Programul ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extrordinară, convocată de îndată pentru data de 19 mai 2023;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 116/15.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 19913/17.05.2023;

– Proiectul de hotărâre privind participarea UAT – Municipiul Toplița la Programul
Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028;

– Raportul de avizare al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 110/2023;

– Adresa Consiliului Județean Harghita nr. 103671/2022, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 38494/2022;

– Hotărârea Consiliului Județean nr. 322/2022 privind aprobarea Programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”;

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiilor art. 89, art. 92 și art. 129, alin. (2), lit. d)și e), alin. (7), lit. s), alin. (9), lit. a), art. 139 alin (3) lit. f), art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă participarea UAT – Municipiul Toplița la Programul ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”.

Art.2. (1) Se aprobă asocierea UAT – Municipiul Toplița cu Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita, în vederea realizării Programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028”.

(2) Se aprobă modelul Contractului de asociere, prevăzut în anexa care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se mandatează Primarul municipiului Toplița, domnul Ing. Olariu Dumitru, pentru încheierea și semnarea contractului de asociere, potrivit modelului aprobat la art. 2 alin. 2.

Art.4: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Topliţa, prin: biroul investiții, achiziiții din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.5: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, biroului investiții din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, Consiliului Județean Harghita, prin grija biroului investiții  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 19.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA             SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa
Sari la conținut