HOTĂRÂREA NR. 100/2023 Privind aprobarea participării UAT – Municipiul Toplița la înființarea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT-Municipiul Toplița în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 19 mai 2023;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 111/12.05.2023;

– Raportul de specialitate nr. 19310/12.05.2023;

-Proiectul de hotărâre privind participarea UAT – Municipiul Toplița la înființarea
Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA prin transformarea ADI Harghita în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, a Statutului acestei asociații, precum și desemnarea reprezentantului UAT-Municipiul Toplița în cadrul Adunării Generale a Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA;

– Raportul de avizare al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 111/2023;

– Adresele nr. 16397/20.04.2023, nr. 16645/24.04.2023 și nr. 19271/12.05.2023 ale ADI Harghita;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 167/2009 privind aprobarea asocierii Municipiului Topliţa, prin Consiliul Local Topliţa la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « HARGHITA », modificată;

– Hotărârea Consililui local nr. 28/2023 privind bugetul general al municipiului Toplița pe anul 2023;

  • Dovada disponibilității denumirii nr. 205071/24.03.2023;

În conformitate cu prevederile:

  • OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
  • OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare – art. 23 3;

– Legea nr. 24/2000 republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiilor art. 89, art. 92 și art. 129, alin. (2), lit. d)și e), alin. (7), lit. s), alin. (9), lit. a), art. 139 alin (3) lit. f), art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

         Art.1. Se aprobă participarea UAT – Municipiul Toplița în calitate de membru la constituirea Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice Harghita (OMD HARGHITA), prin transformarea ADI Harghita, în sensul de a avea statut de ORGANIZAȚIE DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE JUDEȚEANĂ, așa cum este definit de art 23 alin. 3 din OG nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

Art.2. Se aprobă Statutul Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice HARGHITA, prevăzut în anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.3. (1) Se desemnează în calitate de reprezentant al UAT – Municipiul Toplița, în Adunarea Generală, primarul UAT – Municipiul Toplița, domnul OLARIU Dumitru.

(2) În cazul în care persoana desemnată la alin. (1) este în imposibilitatea îndeplinirii mandatului încredințat, atributul de reprezentare al UAT – Municipiul Toplița, va fi îndeplinit de persoana delegată în vederea exercitării atribuțiilor ce îi revin primarului.

Art.4. Se împuternicește Președintele Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice Harghita, să semneze Statutul Asociației, precum și alte documente necesare constituirii asociației.

Art.5. Se împuternicește Președintele Asociației Organizația de Management a Destinației Turistice Harghita să desfășoare procedura de înregistrare a modificărilor la Judecătoria Miercurea Ciuc.

              Art.6: Cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 92/2023 se revocă.

              Art.7: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor hotărârii se însărcinează Primarul municipiului Topliţa, prin: doamna Hosszu Gabriela – Centrul Național de Informare Turistică din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

              Art.8: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, doamnei Hosszu Gabriela – Centrul Național de Informare Turistică din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, ADI Harghita şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 19.05.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BODOR ATTILA BÉLA              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 100
Sari la conținut