HOTĂRÂREA NR. 96/2022 Privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 16 mai 2022,

  • Referatul de aprobare nr. 98/13.05.2022;

  • Raportul de specialitate nr. 16578/13.05.2022;

  • Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9, Jud. Harghita” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri;

  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 103/2022;

Ținând cont de:

Ținând cont de:

  • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,

  • Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului Specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta in cadrul Apelurilor de Proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local, publicat in MO partea 1, nr. nr. 467 din 10 mai 2022;

  • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;

  • HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

  • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

  • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Toplița în cadrul proiectului Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9, Jud. Harghita” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri.

Art.2. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului ,, Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9, Jud. Harghita ˝, conform Anexei nr.1 .

Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a investiției privind proiectul „Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9, Jud. Harghita” , conform Anexei 2.

Art. 4. Se aprobă valoarea maximă eligibilă în cuantum de 4.336.209,52 lei, valoare fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 823.879,81 lei, rezultând valoarea totală eligibilă cu TVA inclus de 5.160.089,33 lei, valoare care reprezintă cheltuielile eligibile aferente construirii unui număr de 12 unități locative pentru tineri care provin din comunități și grupuri marginalizate conform proiectului tip pus la dispoziție de către MDLPA.

Art. 5. – Cheltuielile aferente Proiectului ,, Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Avram Iancu nr. 9, Jud. Harghita ˝ se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin intermediul Programului, potrivit legii.

Art. 6. (1) Se aprobă ca, cheltuielile neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului să fie suportate din bugetul local.

(2) Despre valoarea cheltuielilor neeligibile menționate la alin. 1, biroul investiții,proiecte va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

Art.7. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semeneze toate actele necesare implementării proiectului în numele Municipiului Toplița.

Art.8. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.10. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 16.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                         CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                                           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

HOT96 - anexa2

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut