HOTĂRÂREA NR. 94/2022 Privind aprobarea proiectului „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară convocată de îndată din data de 16 mai 2022,

  • Referatul de aprobare nr. 97/13.05.2022;

  • Raportul de specialitate nr. 16577/13.05.2022;

  • Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);

  • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 101/2022;

Ținând cont de:

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44,

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului Specific – Conditii de accesare a fondurilor europene aferente Planului National de Redresare si Rezilienta in cadrul Apelurilor de Proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local, publicat in MO partea 1, nr. nr. 467 din 10 mai 2022;

Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;

HCL nr.154/2012 Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 4 lit d , alin. 7 lit. c , art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R ĂȘ T E :

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Toplița în cadrul proiectului Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.2.

Art.2. Se aprobă Nota de fundamentare a proiectului ,,Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița˝, conform Anexei nr.1 .

Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a proiectului ,,Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița˝, conform Anexei 2.

Art. 4. Se aprobă valoarea maximă eligibilă în cuantum de 494.099,90 lei, (TVA inclus.

Art. 5. – Cheltuielile aferente Proiectului ,, Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița ˝ se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin intermediul Programului, potrivit legii.

Art. 6. (1) Se aprobă ca, cheltuielile neeligibile pe care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului să fie suportate din bugetul local.

(2) Despre valoarea cheltuielilor neeligibile menționate la alin. 1, biroul investiții,proiecte va informa Consiliul Local printr-un raport în ședința imediat următoare plății acestora.

Art.7. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, să semeneze toate actele necesare implementării proiectului în numele Municipiului Toplița.

Art.8. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.10. Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, Direcţiei Buget Finanţe, Biroului Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin grija biroului de investiții şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița, la 16.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                 CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                                     SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut