HOTĂRÂREA NR. 75/2023 Privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi în municipiul Topliţa, aprobat de HCL nr. 101/2011, cu modificări ulterioare

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 27.04.2023;

Luând în considerare :

Referatul de aprobare nr. 82/12.04.2023;

Raportul de specialitate nr. 14721/06.04.2023;

Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi în municipiul Topliţa, aprobat de HCL nr. 101/2011,

cu modificări ulterioare;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 84/2023;

Având în vedere prevederile:

– Legea nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare – art. 13 lit. b coroborat cu prevederile art. 49 alin. 1 ;

– Ordinului nr. 356/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei Administrative – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, modificat – art. 6 lit. j;

– Ordinul Autorităţii Naţionale de reglementare pentru servicii comunitare de utilităţi publice nr.243/2007 – privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru servicii de transport public de persoane, bunuri sau mărfuri în regim taxi, modificat – art. 9 alin. 2 din anexa nr. 1;

–   Legea nr.24/2000 –republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

–   Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–   Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale ;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022,

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. “a”, ”d”, alin. (7) lit. “s”, art. 139 alin. (3) lit. ”g”, coroborat cu art. 5 lit. cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:  Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim taxi în municipiul Topliţa, aprobat prin HCL nr. 101/2011, modificată prin HCL nr. 38/2013, HCL nr. 21/2014, HCL nr. 144/2015, HCL nr. 112/2022 şi HCL nr. 13/2023, astfel:

                   – se modifică art. 54 alin. (2), care va avea următorul cuprins:

            ”Art. 54 (…)

(2) Tariful de distanţă maximal în cazul transportului de persoane în regim taxi, la nivelul municipiului Topliţa este de 6,00 lei/km, inclusiv TVA.”

Art.2 : Celelalte prevederi ale Regulamentului, precum şi anexele acestuia aprobate prin  Hotărârârea Consiliului local Topliţa nr. 101/2011, modificat prin HCL 38/2013, HCL 21/2014, HCL 144/2015, HCL 112/2022 şi HCL 13/2023 rămân neschimbate, valabile şi aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul localităţii prin: compartimentul Autoritatea de Autorizare din cadrul Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor, precum și Serviciul de Gospodărie Municipală.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3  şi se afişează pe pagina web a instituţiei – www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 27.04.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                         CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA                   SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                  CIOBANU MIHAI IULIAN

Sari la conținut