HOTĂRÂREA NR. 74/2023 Privind aprobarea participării Municipiului Toplița , prin Biblioteca Municipală ”George Sbârcea” în cadrul proiectului: „Harghita biblio digital Hub (HbdH)”, apelul de proiecte: PNRR/2022 , COMPONENTA 7 Transformarea digitală Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 20.04.2023,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 84/18.04.2023;
 • Raportul de specialitate nr. 114/18.04.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind participarea Municipiului Toplița, prin Biblioteca Municipală ”George Sbârceaîn cadrul proiectului: „Harghita biblio digital Hub (HbdH)”, apelul de proiecte: PNRR/2022, COMPONENTA 7 Transformarea digitală Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 83/2023;

Ținând cont de:

 • Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României;
 • OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu completările ulterioare;
 • HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
 • Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență al României: Finanțarea bibliotecilor pentru a devein hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare ;
 • HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
 • Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 , alin. 2 lit. b, d, alin. 7 lit. k, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), alin. (2) si alin. (4) din OUG nr.57/2019- Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Se aprobă participarea UAT Municipiul Toplița, prin Biblioteca Municipală ”George Sbârcea” în cadrul proiectului Harghita biblio digital Hub (HbdH), în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul II Transformare digitală Componenta 7 Transformarea digitală INVESTIȚIA 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

ART.2. Se aprobă  valoarea maximă eligibilă a proiectului cu titlul „ Harghita biblio digital Hub (HbdH)”, în cuantum de 585.000 euro, respectiv 2.877.556,5 lei fără TVA, la nivelul consorțiului județean.

ART.3. Se mandatează doamna Lazăr Viorica Macrina – Director Biblioteca Municipală ”George Sbârcea” Toplița pentru semnarea, în numele și pentru UAT municipiul Toplița – Bibliotecă, a tuturor actelor necesare depunerii, precontractării și contractării proiectului, precum și a contractului de finanțare aferent acestuia.

ART.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Biroul Investiţii, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu și directoarea Bibliotecii ”George Sbârcea”.

ART.5. Hotărârea se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Biroul Investiții, Achiziții publice și Bibliotecii ”George Sbârcea”.

Toplița, la 20.04.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                  CONTRASEMNEAPENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  TUDOR IONELA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut