HOTĂRÂREA NR. 71/2024 Privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 88.730 lei, a apartamentului compus din 2 camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 3, ap. 15, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat – ing. Buzea Ilie

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 17 mai 2024,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 71/14.05.2024;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 19909/14.05.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării preţului de vânzare în cuantum de 88.730 lei, a

apartamentului compus 2 camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 3, ap. 15, în baza raportului de evaluare  întocmit de evaluator autorizat – ing. Buzea Ilie;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 74/2024;

– Cererea doamnei Marton Maria înregistrată cu nr. 19485/13.05.2024, prin care solicită cumpărarea locuinței situate în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 3, ap. 15, ocupată în baza contractului de închiriere nr. 15182/29.10.2018, încheiat între Municipiul Toplița și Marton Maria;

– Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat – ing. Buzea Ilie, înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 19937/14.05.2024;

– Situația debite și plăți efectuate, emisă în data de 13 mai 2024, din care rezultă faptul că, solicitanta nu are datorii către bugetul local izvorâte din contractul de închiriere nr. 15182/2018;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată și modificată – art. 1 si art. 16 ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 89/2013 privind aprobarea vânzării locuinţelor administrate  şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa – anexa nr. 1, poziţia nr. 24;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Unele reguli privind exercitarea dreptului de proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Consiliul Local ia act de cererea doamnei Marton Maria, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu  nr. 19485/2024, prin care solicită cumpărarea apartamentului  compus din 2 camere și dependințe, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 3, ap. 15.

Art.2 : Se aprobă preţul de vânzare în cuantum de 88.730 lei, a apartamentului compus din 2 camere și dependințe, construit din fondurile statului înainte de anul 1990, situat în municipiul Toplița, str. Aluniș, bl. A, sc. 3, ap. 15, în baza raportului de evaluare  întocmit de evaluator autorizat ing. Buzea Ilie și înregistrat sub nr. 19937/2024.

Art.3:  Cu aducere la îndeplinire a hotărârii se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia buget – finanţe ;
  • serviciul impozite și taxe;
  • compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului  municipiului Topliţa, celor de la art. 3, doamnei Marton Maria, SC Civis Harghita SA prin grija compartimentului spațiul locativ în vederea încheierii contractului  de vânzare – cumpărare  şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  17.05.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  POP DANIELA LENUȚA            SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut