HOTĂRÂREA NR. 70 / 2024 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17406/05.12.2018 – modificat, încheiat cu Cozma Mioara – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Victor Babeș bl. E ap. 8

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 17 mai 2024,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  73/14.05.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 20084/15.05.2024;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17406/05.12.2018 – modificat, încheiat cu Cozma Mioara – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița  str. Victor Babeș bl. E ap. 8   ;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 73/2024;

–  Cererea  nr. 16746/17.04.2024 a chiriașei prin care solicită modificarea  contractului de închiriere, în sensul numelui titularului acestuia, ca urmare a desfacerii căsătoriei;

– Extras din Sentința Civilă nr. 1248, emisă de Judecătoria Toplița în dosarul nr. 460/326/2022, definitivă la data de 5 decembrie 2023;

– Procesul verbal al comisiei sociale nr. 4/19.04.2024 – punctul 2 de pe ordinea de zi;

– Situația Debite și plăți efectuate din data de 17.04.2024, din care rezultă faptul că, chiriașa nu are datorii către bugetul local, izvorâte din contractul de închiriere a cărui modificare se solicită;

– HCL nr. 174/2018 privind aprobarea  repartizării și închirierii a  unui număr de 18 apartamente cu o cameră –  locuințe sociale, situate la adresa municipiul Toplița, str. Victor Babeș, Bl.E, solicitanților de locuințe înscriși în lista de priorități,  – poziția nr. 8 din anexă, în baza căreia s-a încheiat contractul de închiriere nr. 17406/2018, modificat;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului  de  închiriere nr. 17406/05.12.2018 aferent spațiului cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița, str. Victor Babeș, Bl. E, ap. 8, în sensul modificării numelui titularului contractului de închiriere din Cozma Mioara în Valică Mioara, ca urmare a desfacerii căsătoriei.

Art.2: Se împuterniceşte Primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: compartimentul spațiu locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la art.3, chiriașei Valică Mioara prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 17.05.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                              CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut