HOTĂRÂREA NR. 72/2024 Privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 și C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita” în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 17 mai 2024,

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 74/14.05.2024;
 • Raportul de specialitate al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte nr. 19991/14.05.2024;
 • Proiectul de hotărâre privind implementarea etapei a II-a a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 și C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita” în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 75/2024;
 • Programul Regiunea Centru 2021-2027 aprobat de către Comisia Europeana prin Decizia nr. 7893/26.10.2022;
 • Ghidul Solicitantului pentru proiectele etapizate – Conditii de accesare a finantări pentru proiectele etapizate aferente domeniilor: eficientă energetică, spatii verzi,  mobilitate urbană, infrastructură  de transport, infrastructură educatională,  patrimoniu natural si resurse balneare si dezvoltare urbană, împreună cu toate  anexele  aferente
 • Prevederile OUG 36/2023 privind cadrul general pentru închiderea programelor operationale finantate in perioada 2014-2020;
 • Anexa 1 – Lista proiecte etapizate din POR 2014-2020 în PR Centru 2021-2027 unde se regăsește aprobat spre etapizare și proiectul ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita”
 • Contractul de finanțare nr. 6486/23.12.2020 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 121222;

Ținând cont de:

 • OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021;
 • Ghidul General POR si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1, Obiectiv Specific 10.2 – Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
 • Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă depunerea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 324847 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului “Regiunea Centru”, Prioritatea 6. O REGIUNE EDUCATA, Acțiunea 6.2 Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, Obiectiv specific 4.2 – Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, în scopul implementării etapei a II a și finalizării integrale a acestui proiect

Art.2. Se aprobă perioada de implementare aferentă etapei a II –a, respectiv până la data 31.12.2025 , în scopul finalizării integrale a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 324847.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 7.127.179,83 lei (inclusiv TVA), necesară implementării etapei a II a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 324847.

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita”, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.896.263,43 lei (TVA inclus), reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita.

Art.5. Se vor asigura sumele reprezentând cheltuieli declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu” din municipiul Toplita, judetul Harghita, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile Uniunii.

Art.7. Pe perioada de durabilitate se va menține investiția realizată, se vor asigura sumele reprezentând cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului, în vederea sustenabilității financiare a acestuia.

Art.8. Sumele reprezentând corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției, vor fi suportate din bugetul propriu.

Art.9: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte și Direcţia Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază.

Art.10: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  17.05.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut