HOTĂRÂREA NR. 70/2023 Privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 13708/29.03.2023 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare produse: „Buldoexcavator”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 13 aprilie 2023;

–  Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 75/11.04.2023;

– Raportul de specialitate nr. 15294/11.04.2023 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte;

– Proiectul de hotărâre privind Documentaţia de atribuire  nr. 13708/29.03.2023  prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare produse: „Buldoexcavator”;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 79/2023;

– Dispoziția Primarului municipiului Toplița nr. 55/2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică nr. 3080/30.01.2023, a Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2023 și a Programului anual al proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru anul 2023 a municipiului Toplița, modificată – anexa nr. 2 – poziția nr. 13 din lista cu finanțare de la extrabuget ;

– Hotărârea Consiliului local nr. 28/2023 privind aprobarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2023 – poziția nr. 9 din lista de investiții extrabuget;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 44;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – art. 3 alin. 1 lit. z, art. 7, cap. III, secțiunea 1 – paragraf 10;

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată – cap. II secțiunea a 4-a din Anexă;

–  Ordin nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat;

– Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrație publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129  alin. (1), alin. (2) lit.a, lit. b, si lit. d,  alin. (4) lit.d, alin. 7 lit. n, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) şi art.196 alin.1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se aprobă Documentația de atribuire nr. 13708/29.03.2023 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului  de furnizare produse: „Buldoexcavator”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității prin: Biroul Investiţii, Programe, Proiecte și Direcția buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului Municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, Biroului investiţii, achiziții, programe, proiecte şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Toplița la, 13.04.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA            SECRETAR GENERAL UAT-CIOBANU MIHAI

anexa HCL 70
Sari la conținut