HOTĂRÂREA NR. 71/2023 Privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 5898/23.05.2008, modificat încheiat cu Ilisan Neculae

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară convocată  din data de 13 aprilie 2023,

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 77/11.04.2023;

– Raportul de specialitate nr. 15483/11.04.2023;

– Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 5898/23.05.2008, modificat încheiat cu Ilisan Neculae;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 80/2023;

– Contractul de concesiune pentru suprafața de pășune aflată în domeniul privat al municipiului Toplița: nr. 5898/2008, modificat prin actul adițional nr. 1/2013;

– Prevederile pct. VIII – Art. 9 alin. 1  lit. e) – teza a II-a din contractul nr. 5898/2008;

– Certificatul de atestare fiscală nr. 10734/15.03.2023;

– Situația de debite și plăți efectuate, emisă în data de 11.04.2023;

– Cererea de renunțare nr. 14377/04.04.2023;

Ținând cont de :

– Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată și actualizată – art. 1321;

– OUG  nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

– HG.  nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificări ulterioare;

– O.U.G. nr. 57/2019  – Codul administrativ, modificată– art. 354, art. 355, art. 362;

– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicarea acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

– HCL nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr.  199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ – art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b , art. 139 alin. 1, alin. 3 lit. g coroborat cu art. 5 lit cc) , art. 196 alin. 1 lit. a , art. 198, art. 199, si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4,

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Începând  cu data adoptării prezentei, se aprobă încetarea contractului de concesiune nr. 5898/2008 încheiat cu Ilisan Neculae, modificat prin actul adițional nr. 1/2013.

Art.2: Prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița, se va proceda la predarea – preluarea  prin proces verbal al bunului de retur: terenul concesionat, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data încetării contractului de concesiune.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplița.

Art.4: Hotărârea se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului localităţii,  celor de la art. 3, Domnului Ilisan Neculae prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Toplita şi se publică pe pagina web a municipiului.     

Topliţa, la 13.04.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – TUDOR IONELA               SECRETAR  GENERAL UAT

                                                                             CIOBANU MIHAI

Sari la conținut