HOTĂRÂREA NR. 67/2024 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartamente în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 17.05.2024,

Având în vedere:

               – Referatul de aprobare nr. 69/09.05.2024;

– Raportul de specialitate nr. 19109/09.05.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartamente în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 70/2024;

– Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 19070/09.05.2024 a solicitanților CSATLOS Ianos și CSATLOS Ana – proprietari, trecută în tabelul anexă, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

– Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 19134/09.05.2024 a solicitantului COLCERIU Gheorghiță – proprietar, trecut în tabelul anexa ne. 2, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

– Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 19786/13.05.2024 a solicitantului CRIȘAN Octavian – fiul proprietarei defuncte CRIȘAN Maria, trecut în tabelul anexa nr. 3, prin care se solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței reprezentând apartament;

– În baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare se propune trecerea în proprietatea persoanelor fizice – proprietari ai imobilelor – apartamente, prevăzute în tabelele anex a nr. 1 – 3, a cotei de teren aferent acestora, deținute în proprietate, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 62214/28.09.2007, nr. 1953/19.04.1991 și nr. 60722/13.10.1998;

– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale Toplița;

– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispozițiunilor art.129, alin (1), (2) , art. 139, alin.(3), lit.”g”, coroborat cu art. 5, lit.”cc” și art. 196, alin.1, lit.”a”, art.198, art.199 și art.197, alin.1, alin.2, alin.4 din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se propune spre atribuire în proprietate terenul în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare, teren aferent apartamente, de la poziția nr. 3653 la poziția nr. 3655 inclusiv, din tabelele anexa nr. 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii se însărcinează Comisia Locală de aplicare a Legilor Fondului Funciar, Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Comisiei Județene de aplicare a Legilor Fondului Funciar prin grija Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu, precum și solicitanților, prin grija  Direcției de Amenajarea Teritoriului și Urbanismului, Mediu și se publică pe pagina de web a Primăriei Municipiului Toplița.

Toplița la, 17.05.2024.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                              CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI IULIAN

anexa 67
Sari la conținut