HOTĂRÂREA NR. 68 / 2024 Privind aprobarea încheierii Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier proprietatea publică a Municipiului Toplița, între Direcția Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița și Municipiul Toplița, prin Consiliul local al Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 17 mai 2024,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  72/14.05.2024;

–  Raportul de specialitate nr.  20082/15.05.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării încheierii Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier proprietatea publică a Municipiului Toplița, între Direcția Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița și Municipiul Toplița, prin Consiliul local al Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 71/2024;

– Amenajamentul silvic  al pădurilor proprietatea  municipiului Toplița, care reglementează posibilitatea totală pentru recoltarea  masei lemnoase pe natură de produse și suprafețele de parcurs anual cu tăieri cuprinse pe raza Ocolului silvic Toplița – UP I Toplița Pădure;

– Titlul de proprietate  nr. 7640 emis de Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor;

– Hotărârea nr. 7/2024 a Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea repartizării pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă, proprietate a  municipiului Topliţa şi administrată de Consiliul Local al municipiului Topliţa, ce urmează a fi pus în valoare în anul 2024;

– Adresa Ocolului silvic Toplița nr. 3813/19.04.2024, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 17185/19.04.2024, prin care se comunică Contractul de administrare nr. 294/18.04.2024, înregistrat la Ocolul Silvic sub nr. 3061/18.04.2024;

Ținând cont de:

–  Constituția României, republicată  – art. 120 alin. 1 și art. 121 alin 1 și 2;

– Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată și modificată – art. 10 alin. 1, alin. 2 lit. ”a”, alin. 3, art. 12, art. 17, art. 33;

– HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, modificată – art. 57;

– HG  nr. 497/2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn – modificată;

–  OUG  nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată – art. 9 alin. 1 lit. ”f”;

–   Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional, republicată și modificată – art. 4 alin. 1 și 2, art. 5 alin. 1 lit. ”a”, alin. 2, alin. 4 și alin. 5, art. 6;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 868-870;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c, alin.(6) lit. a,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă încheierea Contractului de administrare în regim silvic a fondului forestier în suprafață de 2617,92 ha proprietatea publică a Municipiului Toplița, între Direcția Silvică Harghita, prin Ocolul Silvic Toplița – în calitate de administrator și Municipiul Toplița, prin Consiliul local al Municipiului Toplița – în calitate de beneficiar – proprietar al fondului forestier, pe o durată de 10 ani, începând cu data de 18.04.2024, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2: Se împuternicește Primarul municipiului Topliţa să semneze în numele și pe seama Consiliului local al Municipiului Toplița contractul de administrare în regim silvic al fondului forestier proprietatea publică a Municipiului Toplița, anexat al prezentul proiect de hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția buget finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița și Ocolul Silvic Toplița.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.3, Ocolului Silvic prin grija Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 17.05.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Anexa HOT68 - Contract de administrare
Sari la conținut