HOTĂRÂREA NR. 66/2024 Privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea nr. 203/2022 a Consiliului local al municipiului Toplița referitoare la stabilirea tarifelor de: colectare deșeuri persoane juridice, salubrizare stradală și deszăpezire, prestate de Serviciului Public de Salubrizare Toplița, modificată

Consiliul local al Municipiului Toplita întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 17.05.2024,

Având în vedere :

–  Referat de aprobare  nr. 68/24.04.2024;

– Raportul de specialitate al Serviciului de salubrizare nr. 374/24.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2022 a Consiliului local al municipiului Toplița referitoare la stabilirea tarifelor de: colectare deșeuri persoane juridice, salubrizare stradală și deszăpezire, prestate de Serviciului Public de Salubrizare Toplița, modificată;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 69/2024;

– Oferta SC HMD Urban Prest SRL nr. 1/17.04.2024, înregistrată la Serviciul Public de Salubrizare sub nr. 370/22.04.2024;

– Hotărârea Consiliului Local Toplița nr. 155/2017 privind aprobarea reorganizării serviciului de salubritate al municipiului Toplița prin transformarea lui în Serviciul Public de Salubrizare, structura cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2017 modificată prin HCL nr. 54/2018 , HCL nr. 118/2018, HCL nr. 179/2018, HCL nr. 144/2019 și HCL nr. 13/2021 referitoare la aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare, darea în administrare a prestării serviciului de salubrizare către Serviciul Public de Salubrizare Toplița, precum și a măsurilor adiacente reorganizării acestuia în structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local – art.16 alin. (2);

– Dispoziția Primarului municipiului Toplița nr. 145/24.02.2022 privind numirea temporară a doamnei Fodor Niculina în vederea exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de Șef Serviciu Salubrizare Toplița;

Ținând cont de prevederile:

–  Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și modificată, –  art. 8 alin. (3) lit. k, art. 9 alin. (2) lit. d, art. 43 alin. (4);

–  Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată și modificată – art. 6 alin. 1 lit. k;

– Ordin ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare –  art. 3, art. 4 lit. b, art. 22, art. 27-32;

–  Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, actualizată – art. 30;

–  Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, actualizată – art. 454 lit. g , art. 484 alin. (1);

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unității Administrativ Teritoriale;

–  Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, 2 lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „c”, alin. 7, lit. m, lit. n și lit. s , art. 139 alin. 3, lit. „c”, art. 196 alin. 1 lit. „a” , art. 198, art. 199 si art. 196  alin. 1, alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 203/2022 al Consiliului local al Municipiului Toplița referitoare la aprobarea tarifelor de: colectare deșeuri persoane juridice, salubrizare stradală și deszăpezire, prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, modificată, prin introducerea punctului II^1, cu următoarele elemente:

DENUMIRE

 

UM TARIF
II^1.  TARIF MĂTURAT MECANIC ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE

 

Tarif, exclusiv TVA Lei/1000 mp 19,65
TVA Lei/1000 mp 3,73
Tarif, inclusiv TVA Lei/1000 mp 23,38

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 203/2022 al Consiliului local al Municipiului Toplița referitoare la aprobarea tarifelor de: colectare deșeuri persoane juridice, salubrizare stradală și deszăpezire, prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița, așa cum au fost modificate prin Hotărârea nr. 224/2023 a Consiliului local al Municipiului Toplița, rămân neschimbate și aplicabile.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor Hotărârii se încredințează Serviciul Public de Salubrizare Toplița.

ART.4. Hotărârea se comunică Instituției Prefectului – Județul Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției buget-finanțe, Serviciului de gospodărie municipală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Serviciului Public de Salubrizare Toplița și se afișează pe pagina web a Primăriei municipiului Toplița (www.primariatoplita.ro).

Toplita, la 17.05.2024.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                           Contrasemnează pentru legalitate – SECRETAR GENERAL

Consilier – POP DANIELA LENUȚA                               CIOBANU MIHAI – IULIAN

Sari la conținut