HOTĂRÂREA NR. 65 / 2024 Privind aprobarea acordării avizului Consiliului Local al Municipiului Toplița pentru prestarea de servicii funerare de către VLAD-C FUNERAR SRL

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 23.04.2024,

Având în vedere:

– Referat de aprobare nr. 60/04.04.2024;

– Raportul de specialitate nr. 15273/08.04.2024;

– Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplița pentru

prestarea de servicii funerare de către  VLAD-C FUNERAR SRL;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 68/2024;

–  Cererea domnului Cifu Petru-Vlad, administrator al VLAD-C FUNERAR SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 14858/04.04.2024 prin care se solicită avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare precum și documentele anexate acesteia;

Ținând cont de:

– Art. 21 alin. (1), alin. (3), art. 25 – 27 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare , actualizată;

– Art. 7 alin. 1, art. 9, art. 41 și art. 42 din Anexa la H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

– Ordinul M.S. nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024 nr. 422/2023 – art. 20;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14 ) si art.  139  alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se acordă către VLAD-C FUNERAR SRL avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare , conform:

  1. Autorizației Sanitare de Funcționare  2250/4535 din 11.05.2018, emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita,
  2. Autorizației Sanitare de Funcționare 1003/5013/C din 27.01.2022, emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita
  3. Autorizației Sanitare de Funcționare 444/4614/C din 12.02.2020, emisă de Direcția de Sănătate Publică Harghita.

            (2) Avizul acordat în condițiile alin. (1) este valabil până la data de 07.02.2025, data expirării poliței de asigurare RCPP 24022517550, cu posibilitatea prelungirii.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Serviciul Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Autoritatea de Autorizare și Piața Agroalimentară din cadrul  aparatului de specialitate al primarului.

Art.3:  Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri și Pasuni, Autoritatea de Autorizare și Piata Agroalimentara, Domnului Cifu Petru-Vlad – administrator Vlad-C Funerar SRL, prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodărire Păduri și Pășuni, Autoritatea de Autorizare și Piața Agroalimentară  şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

Topliţa, la 23.04.2024.

PRESEDINTELE SEDINTEI                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut