HOTĂRÂREA NR. 64 / 2024 Privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 4635/02.04.2014 – modificat, încheiat cu doamna Piț Mihaela Carmen – chiriaşă în spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Toplița, str. Izvoarelor, bl.A, sc.2, ap.9

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară  din data de 23 aprilie 2024,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  67/18.04.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 17078/19.04.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional a contractului de închiriere nr. 4635/02.04.2014 – modificat,  încheiat cu doamna Piț Mihaela Carmen – chiriaşă în spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Toplița,

str. Izvoarelor, bl.A, sc.2, ap.9;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  67/2024;

–  Cererea nr. 5499/07.02.2024 a  chiriașei prin care solicită prelungirea duratei contractului  de închiriere;

– Cererea nr. 14626/03.04.2024 a chiriașei prin care solicită modificarea componenței membrilor familiei care folosesc imobilul închiriat;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 18 aprilie 2024, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, reprezentând chirie derivată din contractul de închiriere nr. 4635/2014;

–  Procesul verbal  nr. 3/18.03.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Procesul verbal  nr. 4/19.04.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Procesul verbal nr. 10 al ședinței ordinare a Consiliului local  din data de 27.03.2024;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

– OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: (1) Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 4635/02.04.2014 – modificat, încheiat cu doamna Piț Mihaela Carmen, chiriașă în spațiul cu destinație de locuință situat în Toplița, str. Izvoarelor, bl. A, sc. 2, ap. 9, astfel:

–  Modificarea Cap. I – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titulara contractului se modifică, prin eliminarea din cadrul acesteia a numitului Piț Dragoș Bogdan – fiul titularei de contract. În urma modificării, locuința care face obiectul închirierii va fi folosită de: Piț Mihaela Carmen – titulară de contract și Piț Marcel – soțul titularei de contract.

–   Prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de 5 (cinci) ani,  începând din data de 01.04.2024.

Art.2: Se împuternicește primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul inițial.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la art. 3, chiriașei Piț Mihaela Carmen prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Toplița, la 23.04.2024

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                     CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – NEGREA GHEORGHE ALIN         SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut