HOTĂRÂREA NR. 60 / 2023 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1383/2014 – modificat, încheiat cu Grama Cornelia – chiriașă în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 martie 2023,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  57/14.03.2023;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  11110/16.03.2023;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1383/2014 – modificat, încheiat cu Grama Cornelia – chiriașă  în spațiul cu destinație de locuință din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 63/2023;

–  Cererea  nr. 8589/01.03.2023 a chiriașei prin care solicită modificarea  contractului de închiriere;

–  Procesul verbal  nr. 3/15.03.2023 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 16.03.2023;

– Actele de stare civilă a numitei Grama (căsătorită Simon) Ionela-Monica – fiica titularului de contract, depuse în vederea justificării includerii acesteia ca membru în contractul de închiriere;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional, a contractului nr închiriere nr. 1383/2014 – modificat, încheiat cu Grama Cornelia, astfel:

–  modificarea Cap. I – alineat 2: componența membrilor familiei care vor folosi locuința împreună cu titularul contractului se modifică, prin includerea doamnei Grama (căsătorită Simon) Ionela-Monica – fiica titularului de contract.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial cuprinzând modificările aprobate conform art. 1 din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:  compartimentul spațiul locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiul locativ, chiriașei Grama Cornelia prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  30.03.2023. 

 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC           SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut