HOTĂRÂREA NR. 59/2023 Privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. 184/2021 cu privire la componența nominală a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.03.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 61/15.03.2023;

– Raportul de specialitate nr. 11208/16.03.2023.

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 184/2021 cu privire la componența nominală a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 62/2023;

– Hotărârea Consiliului Local nr.184/2021 privind aprobarea actualizării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița;

– Dispoziția Primarului nr. 74/2023 privind încetarea raportului de serviciu a domnului Neculai Sterică, prin acordul părților consemnat în scris;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificări şi completări – art. 21 şi art. 30 din anexă;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. 6 lit a si lit b , alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee ), art.196 alin. (1) lit.a, art.198, art.199 și art. 197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 : Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 184/2021 cu privire la componența nominală a comisiei sociale de analiză a cererilor de  locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița, în sensul înlocuirii domnului Neculai Sterică – președinte cu doamna Pui Ionela Violeta, astfel comisia actualizată va avea  următoarea componență:

Pui Violeta Ionela – consilier juridic – președinte

Bucur Lucia Adriana – Consilier superior Compartiment Spațiu Locativ – secretar

Bodor Attila Bela – viceprimar –  membru

Bajko Krisztina – consilier juridic  – membru

Dobrean Olga-Ana – consilier local – membru

Buzilă Victor – Sebastian – consilier local – membru

Macarie Olimpiu –Marius – consilier local – membru.

Art.2Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul  municipiului Toplița prin: Compartimentul Spațiu Locativ.

Art.3:.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu locativ, doamnei Pui Violeta Ionela şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 30.03.2023.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – SZABO COLOMAN EMERIC       SECRETAR GENERAL UAT –  CIOBANU MIHAI

Sari la conținut