HOTĂRÂREA NR. 43 / 2024 Privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2024 o locuinţă socială din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 27 martie 2024,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 45/19.03.2024;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12322/19.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării listei  cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2024 o locuinţă socială din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 46/2024;

–  Procesul verbal nr. 2/01.02.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

–  Procesul verbal nr. 3/18.03.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

– Hotărârea nr. 82/2022 al Consiliului local al municipiului Toplița privind aprobarea  Regulamentului referitor la modalitatea, criteriile de analiză, ierarhizare și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor  sociale și de necesitate,  administrate de către Consiliul Local al municipiului Toplița;

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 42 și 43;

–  Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 11, art. 21;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de plaivare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1: Se aprobă lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2024 o locuinţă socială din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local, în ordinea de prioritate stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Cu aducere la îndeplinirea prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:  Comisia socială de analiză a cererilor de locuințe și Responsabilul fondului locativ al municipiului Topliţa din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, responsabilului cu fondul locativ și se aduce la cunoştinţă  prin afișare și  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa 43
Sari la conținut