HOTĂRÂREA NR. 44 / 2024 Privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 181/2021 a Consiliului Local al municipiului Toplița referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Toplița, modificată

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.03.2024.

Având în vedere :

– Referat de aprobare nr. 46/20.03.2024;

– Raportul de specialitate nr. 12487/20.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/2021  a Consiliului Local al municipiului Toplița referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Toplița, modificată;

–  Raportul de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 47/2024;

– Adresa Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna Toplița nr. 246/20.02.2024, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 7289/20.02.2024;

– Adresa Primăriei Municipiului Toplița nr. 12326/19.03.2024 adresată Ministerului Educației;

– Extras CF nr. 56932 Toplița;

– Cererea privind intenția de închiriere a unui imobil al Asociației Zori Kids nr. 4523/31.01.2024, precum și precizarea la cerere nr. 7053/19.02.2024;

Ținând cont de:

– Legea nr. 198/2023 legea învățământului preuniversitar, modificată – art. 146 alin. 11;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 84 alin. 5;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor din cadrul sedinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 181/2021 referitoare la constituirea bazei materiale a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Toplița – modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 164/2023, prin eliminarea din cadrul anexei acesteia de la nr. crt. 1 a poziției cu următoarele date de identificare:

Construcție cu suprafața de 181 mp., întabulat cu nr. cad. 56932-C5 , împreună cu teren aferent, înscris în Cf nr. 56932 Toplița – Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Andrei Șaguna Toplița, adresa: Toplița, str. 1 Decembrie 1918 nr. 160.

Art.2: Scoaterea imobilului de la art. 1 din baza materială a Școlii Gimnaziale Andrei Șaguna Toplița este justificată prin faptul că în imobilul menționat mai sus nu se mai desfășoară activitate didactică începând cu anul școlar 2018, fiind astfel incidente prevederile art. 146 alin. 11 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii se însărcinează primarul localităţii prin: Serviciul învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani și Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani, Direcţiei urbanism și amenajarea teritoriului, Direcţiei buget-finanțe, Unității de învățământ: Școala Gimnazială Andrei Șaguna din municipiul Toplița prin grija Serviciului învățământ cultură – casa de cultură și cinematograf Călimani şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la, 27.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                    CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

                                                           

Sari la conținut