HOTĂRÂREA NR. 42 / 2024 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. ad. 5242/30.04.2014 – modificat, încheiat cu domnul Covaci Marin Sorin – chiriaş în spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Toplița, str. Dealului, bl. 3C, sc. 2, ap. 33

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 27 martie 2024,

 

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  44/19.03.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12273/19.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. ad. 5242/30.04.2014 – modificat,  încheiat cu domnul Covaci Marin Sorin – chiriaş în spaţiul cu destinaţia de locuinţă situat în Toplița, str. Dealului, bl. 3C, sc. 2, ap. 33;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 45/2024;

–  Cererea nr. 8915/28.02.2024 a chiriașului prin care solicită prelungirea duratei contractului de închiriere;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 13 martie 2024, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, reprezentând chirie derivată din contractul de închiriere nr. ad. 5242/2014;

–  Procesul verbal  nr. 3/18.03.2024 al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

 

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

– OUG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se aprobă prelungirea duratei contractului de nr. ad. 5242/30.04.2014 – modificat, încheiat cu domnul Covaci Marin Sorin, chiriaș în spațiul cu destinație de locuință situat în Toplița, str. Dealului, bl. 3C, sc. 2, ap. 33, pe o perioadă de 5 (cinci) ani,  începând din data de 01.05.2024.

Art.2: Se împuterniceşte primarul  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează  municipiului Toplița prin: responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4 : Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celui de la art. 3, chiriașului Covaci Marin Sorin prin grija responsabilului cu administrarea spațiului locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut