HOTĂRÂREA NR. 41 / 2024 Privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 15/05.04.2018, încheiat cu Truța Dorina Mirela

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 martie 2024,

Având în vedere:

–  Referatul de aprobare nr.  43/19.03.2024;

–  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 12102/19.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr. 15/05.04.2018, încheiat cu Truța Dorina Mirela;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 44/2024;

– Contractul de concesiune nr. 15/2018 – cap. VII art. 9 alin. 1 lit. a;

– Cererea nr. 12098/19.03.2024 a doamnei Truța Dorina Mirela;

– Situația debite și plăți efectuate din data de 18 martie 2024, din care rezultă faptul că, nu există datorii către bugetul local, reprezentând redevență derivată din contractul de concesiune nr. 15/2018;

  Ținând cont de:

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – Capitolul III – Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, Secţiunea a 3-a – Concesionarea bunurilor proprietate publică;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și modificată – art. 1321;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă încetarea, începând cu 01.04.2024, a contractului de concesiune nr. 15/2018, încheiat cu Truța Dorina Mirela, având ca obiect teren în suprafață de 24 mp. (teren ocupat de garaj), situat la adresa: municipiul Toplița, str. Sportivilor – lot nr. 10.

Art.2: Predarea, respectiv primirea imobilului care face obiectului prezentei se va face prin proces verbal, în termen de maxim 30 zile de la data comunicării Hotărârii, Compartimentului spațiul locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează municipiul Toplița prin: Compartimentul spațiul locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Compartimentului spațiul locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului, doamnei Truța Dorina Mirela, prin grija Compartimentului spațiul locativ din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.    

Topliţa, la 27.03.2024. 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA                      SECRETAR – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut