HOTĂRÂREA NR. 40 / 2024 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.03.2024,

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare al primarului nr. 41/18.03.2024;

– Raportul de specialitate al direcţiei buget – finanţe nr. 12038/19.03.2024;

– Proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 42/2024;

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 8 alin. 1;

– Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, modificată;

– Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 10 alin. 1 lit.”a”;

– Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, modificată – art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. a, art. 6 alin. 1 și 3;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2024 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților a S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L.;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

– OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată;

– Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 90/04.03.2024, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 10571/11.03.2024;

– Referatul reprezentanților Consiliului Local în AGA al SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 3/04.03.2024;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate din cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, d, alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (3) lit. „a” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂŞTE:

           Art.1:  Se aprobă bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii Comerciale AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, compus din notă de fundamentare şi 5 anexe,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.    

          Art.2: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: reprezentanții asociatului unic în Adunarea Generală, dl. Hirișcău Horațiu Sever Nicu și dl. Man Călin Constantin, Primarul localităţii, prin: Direcţia buget – finanţe  şi S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., prin Director.

         Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, domnilor Hirișcău Horațiu Sever Nicu și Man Călin Constantin, SC AQUA CĂLIMANI SRL,  direcţiei buget – finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 27.03.2024.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – MARE GABRIELA LAURA              SECRETAR – CIOBANU MIHAI

anexa 40
Sari la conținut