HOTĂRÂREA NR. 38/2023 Privind aprobarea participării UAT – Municipiului Toplița în proiectul “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, precum și punerea la dispoziție a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2023,

 Având în vedere:

 • Referatul de aprobare nr. 38/10.02.2023;
 • Raportul de specialitate nr. 5376/10.02.2023;
 • Proiectul de hotărâre privind participarea UAT – Municipiului Toplița în proiectul “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, precum și punerea la dispoziție  a terenurilor pentru amplasarea noilor investiții;
 • Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 40/2023;
 • CF nr. 58791 Toplița, CF nr. 53592 Toplița și CF nr. 57028 Toplița;
 • Adresa nr. ad. 2953/08.02.2023 al compartimentului juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
 • Adresa nr. 5294/10.02.2023 a Comisiei locale de fond funciar;

Ținând cont de:

 • Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1022/2020 privind aprobarea Ghidul solicitantului Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor; Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România, modificat prin Ordin nr. 1490/2022 și nr. 3232/2022;
 • Adresa electronică a Consiliului județean Harghita din data de 27.01.2023;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
 • Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. e, alin. 7 lit i și k, art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee) , art. 196 alin. 1 lit. a, art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă participarea  UAT – Municipiului Toplița în proiectul „Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”.

 Art.2. Se aprobă punerea la dispoziția proiectului „Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”  a terenurilor identificate, conform Anexei 1.

Art.3. Se aprobă asocierea UAT Municipiului Toplița cu UAT Județul Harghita, prin Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”, conform modelului de Acord de Asociere din Anexa 2.

Art.4. Terenurile pe care se vor amplasa investițiile aferente proiectuluiDotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” se află în proprietatea publică a UAT – Municipiul Toplița, inclusiv pentru o  perioadă de 5 (cinci) ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Art.5. Pentru terenurile pe care se vor amplasa investițiile aferente proiectuluiDotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi nu există litigii cu privire la stabilirea și delimitarea proprietăţii.

 ART.6. Se împuternicește dl. Olariu Dumitru – Primarul municipiului Toplița, pentru semnarea acordului de asociere ce se va încheia, conform prevederilor art. 3.

ART.7. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

ART.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Toplița prin Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului și Direcția Buget Finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

ART.9. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției Buget-Finanțe, Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Toplița, precum și Consiliului Județean Harghita, prin grija Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Toplița, la 28.02.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAPENTRU   LEGALITATE,                        

CONSILIER –  POP DANIELA LENUȚA       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

anexa38
Sari la conținut