HOTĂRÂREA NR. 39/2023 Privind aprobarea prelungirii duratei contractului de dare în folosință gratuită nr. 12/05.04.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – camera 213

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28 februarie 2023,

 Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  36/08.02.2023;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 5206/09.02.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea prelungirii duratei contractului  de dare în folosință gratuită nr. 12/05.04.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu,  având ca obiect spaţiul situat în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – camera 213;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr.  41/2023;

–  Adresa ADI Călimani Giurgeu nr. 1/17.01.2023, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 1984/18.01.2023, prin care solicită prelungirea contractului  de dare în folosință gratuită nr. 12/05.04.2018;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2018 privind darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 23 mp., pe o perioadă de 5 ani ,  aflată în domeniul public al localităţii, reprezentând sediu al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Călimani – Giurgeu, situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – camera 213;

– Contractul de dare în folosință gratuită nr. 12/05.04.2018 – art. 2;

Ținând cont de:

–  Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată şi modificată – art. 874;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 108 lit. d, art. 297 alin. 1 lit. d;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică, republicată și normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin HG nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c și alin. (6) lit. a, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art.1: (1) Se aprobă prelungirea prin act adițional a duratei contractului de folosință gratuită nr. 12/05.04.2018, încheiat cu Asociația de Dezvoltară Intercomunitară Călimani-Giurgeu, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14 – camera 213, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01.04.2023.

(2) Celelalte prevederi ale contractului de folosință gratuită nr. 12/05.04.2018, rămân neschimbate și aplicabile.

Art.2:  Se împuterniceşte Primarul municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul inițial.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiul Toplița prin: direcția buget finanțe și responsabilul cu administrarea  spațiului locativ din cadrul direcției de urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  28.02.2023.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                               CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – POP DANIELA LENUȚA          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut