HOTĂRÂREA NR. 240/2023 Privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 08.12.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 250/08.12.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 48203/08.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 255/2023;

– Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR;

– Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR;

– Contractul de finanțare nr. 6788/19.03.2021 pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368”;

Ținând cont de:

– OUG nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021;

– Ghidul General POR si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de  Dezvoltare Regională, axa prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă noua durată de implementare și cheltuielile estimate aferente finalizării proiectului cu titlul ”Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368” finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 astfel:

  1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita, cod SMIS 125368”, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat).
  2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului in scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Toplița pe anul 2024 în conformitate cu cererile de plată și cererile de rambursare avizate A.M.P.O.R

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte și Direcţia Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 08.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL       SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut