HOTĂRÂREA NR. 241/2023 Privind aprobarea implementării etapei II a proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 121222, propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare

Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa extraordinară, convocată de îndată din data de 08.12.2023,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 251/08.12.2023;

– Raportul de specialitate al biroului investiții, achiziții, programe nr. 48201/08.12.2023;

– Proiectul de hotărâre privind propunerea aprobării implementării etapei II a proiectului Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 121222, propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 256/2023;

– Instrucțiunea 206 din 24.10.2023 al AMPOR;

– Instrucțiunea 207 din 31.10.2023 al AMPOR;

– Contractul de finanțare nr. 6486/23.12.2020 pentru implementarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 121222;

Ținând cont de:

– OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanţate în perioada de programare 2014-2020, precum și metodologiile emise de Autoritatea de Management (AMPOR) pentru POR 2014-2021;

– Ghidul General POR si Ghidul Specific pentru obţinerea finanţării din Fondul European de  Dezvoltare Regională, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1, Obiectiv Specific 10.2 – Creşterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 44 alin. 1;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul nr. 831/2022;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.b și d, alin. (4) lit. d, alin. (7) lit. n, art. 139 alin. (3) lit.a și g, coroborat cu art. 5 lit. cc, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă implementarea etapei II a proiectului Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 121222, propus pentru etapizare în cadrul Programului Regiunea Centru 2021-2027, în scopul finalizării integrale precum și susținerea cheltuielilor necesare, astfel:

  1. Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea cladirilor C2 si C3 in cadrul Colegiului National „Mihai Eminescu din municipiul Toplita, judetul Harghita”, cod SMIS 121222, propus pentru etapizare prin Programului Regiunea Centru 2021-2027, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027.
  2. Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a cheltuielilor neeligibile necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia. Valoarea totală va fi actualizată în proiectul bugetului local al Municipiului Toplița pe anul 2024 în conformitate cu cererile de plată și cererile de rambursare avizate A.M.P.O.R

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor hotărârii se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: Biroul Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte și Direcţia Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază.

Art.3: Hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Biroului Dezvoltare, Investiții, Achiziții publice, Programe, Proiecte, Direcţiei Buget Finanţe – Administrativ – Întreținere – Pază și se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului. 

Topliţa la, 08.12.2023.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – KONDRATOVICI IONEL            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut